این نرم افزار تحت ویندوز و دارای بانک اطلاعاتی اسکیوال سرورمیباشد که به صورت تک کاربره و یا چند کاربره(تحت شبکه) قابل اجرا میباشد و واحد حقوق دستمزد و اداری و کارگزینی شما را مکانیزه نموده و کلیه آیتمهای شهرداریها در آن پیش بینی شده است .


1 – اطلاعات پرسنلی :


برای کار با این نرم افزار کافی است که یکبار اطلاعات پرسنلی کارکنان را وارد نمائید . کلیه انواع استخدامی شهرداریها برای  شما پیش بینی شده اند که عبارتند از :
 کـارگر رسمی - قراردادی - روزمزد - پیمانکـاری– کارمند رسمی - موقت - ثابت شهرداریها– شهـردار– پرسنل وظیفه
اطلاعات پرسنلی یکبار وارد سیستم میشوند و تا زمانیکه از این نرم افزار استفاده مینمائید قابل بهره برداری خواهند بود . نوع استخدامی هر یک از کارکنان را در این قسمت مشخص میکنید و در سایر قسمتهای نرم افزار قابل استفاده میباشند . همچنین کد پرسنلی که به کارکنان اختصاص میدهید منحصربه فرد بوده و شناسه آنها در تمام قسمتهای نرم افزار میباشند . پست سازمانی و کدملی در این قسمت در لیست و دیسکت بیمه مورد استفاده قرار میگیرند .


2 – اطلاعات حقـوقی :


اطلاعات حقوقی کارکنان همان اطلاعات حکم حقوقی آنها میباشد . کلیه عناوین حکم شهرداریها در این قسمت دراختیار شما قرار دارد . همچنین 12 عنوان پیش پینی شده اند شما تعریف نمائید . عناوین حقوقی پیش بینی شده عبارتنداز :
حقوق پایه– حق سنوات– فوق العـاده شغل– تفاوت حداقل-حق اولاد-حق عائله منـدی - حق مسکـن-خواربار-حق شیـر - شرایط محیط کار-مبلغ پایه- حق جذب-محرومیت از تسهیلات زندگی -فوق العاده مناطق محروم- ارزشیابی-بدی آب و هـوا-
سختی شرایط محیط کار-مبلغ پایه-حق جذب-محرومیت از تسهیلات زندگی-فوق العاده مناطق محروم-ارزشیابی-بدی آب و هـوا-نوبت کاری-جذب مناطق محروم-بیمه درمانی-بیمه تکمیلی-بیمه عمر-حق تلاش-ترمیم حقوق-حق بیتـوته-فوق العاده مخصـوص-فوق العاده محل خدمت-ایثـارگری-جانبازی-گردان عاشورا-پس انداز 3 %-بن کارگری-مهد کودک-تعدیل-ایاب ذهاب-سوادآموزی – کمک هزینه لباس – کمک هزینه مسکن – کمک هزینه سفر – خدمات رفاهی – کارائی – کمک هزینه غذا – کمک هزینه ورزش – کمک هزینه ازدواج – فوق العاده وصول
همچنین در این قسمت مرکز هزینه پرداخت حقوق را مشخص مینمائید شامل اداری – شهری – عمرانی میکند . این مرکز هزینه در چاپ اسناد و خلاصه وضعیت پرداخت حقوق مورد استفاده بوده و به تفکیک مرکز هزینه در اختیار شما قرار میگیرد . شماره حساب بانکی و نوع بیمه هر یک از پرسنل برای استفاده در لیست بیمه و لیست بانک در این قسمت وارد میشوند . ضمنا تعداد عائله اصلی و تبعی نیز در این قسمت مشخص میشوند و سیستم بر اساس مبلغ سالیانه بیمه درمانی و مازاد و سهم کارفرما را محاسبه میکند .


3 – تعیین عناوین بیمه ای و مالیاتی :


در این قسمت شما عناوین مشمول را برای بیمه و مالیات مشخص میکنید . کلیه عناوین حکمی کارکنان در اختیار شما قرار دارد و شما برای سیستم مشخص میکنید که چه عناوینی برای محاسبه مشمول بیمه و مالیات توسط سیستم مورد استفاده قرار گیرند . ضمنا درصدهای مربوط به بیمه را وارد میکنید . 7-20-3 برای تامین اجتماعی و 9-13.5-0 برای بازنشتگی کشوری .


4 – جدول مالیاتی 131 :


در این قسمت ابتدای هر سال جدول مالیاتی و میزان معافیت را برای استفاده سیستم در محاسبه مالیات وارد سیستم میکنید . این جدول دارای قسمتهای حداقل و حداکثر حقوق و درصد مربوطه میباشد . پس از وارد کردن اطلاعات حقوقی و پرسنلی اکنون سیستم آماده محاسبه حقوق و تهیه گزارشات و لیستهای مربوطه میباشد .


5 – محاسبـه حقوق :


در این قسمت کارکرد ماهیانه پرسنل به عدد وارد میگردد و بر اساس فرمولهای تعیین شده توسط خودتان جهت محاسبات مختلف نظیر اضافه کاری و ماموریت و ... سیستم مبالغ مربوطه را محاسبه کرده و در اختیارتان قرار میدهد . فرمولها قابل تغییر بوده و توسط کاربر میتواند نحوه محاسبات تغییر یابد . همچنین در این قسمت امکان تعیین کسورات بر عهده کارفرما جهت جانبازان در اختیار شما قراردارد .

در قسمت محاسبه حقوق شما کارکرد هر یک از پرسنل را وارد میکنید و محاسبات مربوطه بر اساس فرمولهائی که توسط شما قبلا در بخش تنظیمات وارد شده اند انجام شده و عدد ریالی آن توسط سیستم در اختیار شما قرار میگیرد . ضمنا شما میتوانید 2 کسورات دیگر و 2 پرداخت دیگر را با عنوانی که خودتان مینویسید داشته باشید . این موارد گفته شده علاوه بر کلیه موارد موجود میباشد .
کلیه محاسبات بر اساس فرمولهای تعریف شده بوده و بیمه و مالیات و سایر موارد مربوط به کسورات و مزایا به صورت اتوماتیک حاسبه شده و اعداد مربوط به هر یک در اختیار شما قرار میگیرد . ضمنا با تغییر ماه برای پرداخت حقوق کلیه حقوقهای محاسبه شده در آن ماه در جدول تعبیه شده در قسمت پائین صفحه محاسبه حقوق برای کاربر نمایش داده میشود .
اکنون پس از پایان محاسبه حقوق شما میتوانید لیستهای مختلف را در قسمت گزارشات تهیه فرمائید .

گزارشات تعبیه شده عبارتند از :
لیست و نامه بانک برای واریز حقوق - لیست فیشهای حقوق - لیست بیمه درمانی - لیست بیمه عمر - لیست بیمه تامین اجتماعی - لیست بیمه سازمان بازنشستگی - لیست بیمه تکمیلی - لیست مالیات حقوق - گزارش 1.5 % و 5% مالیات بر قرارداد - لیست اضافه کاری - لیست پرداخت ماموریت - لیست پاداش و عیدی - لیست کلی کشور و جریمه - گزارش دریافت وام - لیست پرداخت مساعده - لیست کنترل کارکرد - صدور اسناد حقوق - صدور پیش سند حسابداری - صدور خلاصه وضعیت حقوق -

کلیه گزارشات برای هر ماهی قابل تهیه بوده و اطلاعات محاسبات برای سالهای بعد نیز نگهداری میشوند . ضمنا بر روی هر چاپگری قابل چاپ میباشند .

در فیشهای حقوقی کلیه آیتمها برای اطلاع کارکنان برایشان مشخص شده اند . این کار برای مراجعه کمتر به واحد پرداخت حقوق انجام شده است و با دیدن آیتمها کارکنان از مراجعه به واحد مالی خودداری خواهند کرد . همچنین در گزارشات بر اساس شماره لیست برای پرسنل بر اساس مراکز هزینه اداری و شهری و عمرانی به تفکیک پرسنل و نوع استخدام گزارش خواهید داشت . در قسمت لیست بانک و نامه بانک دیسکت بانک نیز میتوانید تهیه نمائید . بانکهای ملی و ملت و کشاورزی و تجارت و سپه و صادرات و رفاه برای تهیه دیسکت پیش بینی شده اند .


6 – لیست حقوق و مزایا و خلاصه وضعیت و پیش سند حسابداری :


لیست حقوق شامل کلیه مزایا و کسورات به صورت انفرادی و خلاصه وضعیت کلیه آیتمهای مزایا و کسورات به صورت جمع بر اساس سه مرکز هزینه اداری شهری و عمرانی به تفکیک جهت صدور سند حسابداری و صدور پیش سند بر اساس وظیفه و ماده و ردیف موجود در سیستم حسابداری شهرداریها برای وظیفه های خدمات اداری و شهری و عمرانی به تفکیک و در نهایت اعلام جمع سه ردیف .

پیش سند حسابداری مطابق ردیفهای بودجه ای حسابداری تنظیم شده و سند مربوط به حقوق را در اختیارتان قرار میدهد 


7 – عملیات ویژه :


در قسمت عملیات ویژه برخی ازگزارشات و امکانات خاص در اختیار کاربران قرار گرفته است که برای راحت تر شدن امور مربوط به پرداخت حقوق میباشد . موارد این قسمت عبارتند از :

 

 • انتقال حقوق محاسبه شده بین دوماه :

در این قسمت شما میتوانید حقوق یک ماه را برای ماه بعد انتقال دهید و یا کلا حذف کنید .

 

 • پرداخت مبلغ خاصی جدا از حقوق :

در این قسمت شما میتوانید مبلغی با عنوان مورد نظرتان به کلیه پرسنل پرداخت کنید . ضمنا این قسمت به طور مجزا لیست بانک و فیش مربوطه را نیز دارا میباشد .

 

 • تهیه دیسکت بانک به تفکیک و تجمیع :

در این قسمت شما میتوانید دیسکت بانک را برای یک مورد پرداخت ویا تجمیع چند مورد پرداخت تهیه کنید . مثلا پرداختی جدا از حقوق و حقوق ماهیانه و لیست اضافه کاری را با هم دیسکت بگیرید .

 

 • محاسبه مابه التفاوت احکام حقوقی :

در این قسمت شما میتوانید بعد از وارد کردن حکم حقوقی جدید مابه التفاوت را از سیستم بگیرید و به کارکنان پرداخت نمائید .

 

 • لیست ماده 17 و حق مسکن :

در این قسمت شما میتوانید حق مسکن و ماده 17 جدای از حقوق پرداخت کنید و لیست تهیه نمائید.

 

 • لیست حقوق و مزایای کارکنان بازنشسته :

در این قسمت شما میتوانید حقوق بازنشستگان را داشته باشید . در این قسمت لیست بانک و فیش حقوقی برای بازنشستگان تعبیه شده است .

 

 • لیست حق اولاد و عائله مندی بازنشستگان :

در این قسمت شما میتوانید حق اولاد و عائله مندی بازنشستگان را پرداخت نمائید و برای آن لیست بانک وفیش تهیه نمائید .

 

 • پرداخت مساعده های اقساطی کارکنان :

در این قسمت شما میتوانید مبلغی به عنوان مساعده به کارکنان پرداخت کنید و از سیستم بخواهید ماهیانه مبلغی به عنوان مساعده از حقوقشان کسر نماید تا به صفر برسد .

 

 • ورود قسطهای بانکی جدای از حقوق :

در این قسمت شما میتوانید اقساط احتمالی کارکنان نظیر اقساط خرید و غیره را وارد کنید و از حقوق پرسنل کسر و برای بانک لیست تهیه نمائید .

 

 • کارگزینی :

در این قسمت واحد کارگزینی میتواند اطلاعات حقوق را جهت استفاده واحد محاسبه وارد نماید . همچنین احکام حقوقی در این قسمت چاپ میشوند . شکل احکام برای نوع استخدامهای مختلف تعبیه شده است . همچنین در این قسمت فرم ارزشیابی کارکنان و کارشناسان و شناسنامه آموزشی کارکنان در اختیار واحد کارگزینی قراردارد .

 • امور اداری :

ثبت و صـدور : انواع مرخصی و ماموریت – غیبت-کسرکار-ترک کار-استراحت پزسکی-ابلاغیه های حقوقی-ضمانت نامه و معرفی نامه های بانکی-معرفی نامه استفاده از تسهیلات – گزارشات سالیانه و ماهیانه هر مورد به تفکیک

خواندن 6307 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 21 اسفند 1393 ساعت 09:57

مارا دنبال کنید !

با عضویت در صفحه اختصاصی طلوع آرنگ سینا در شبکه های اجتماعی ،جدیدترین خبرهای شرکت طلوع آرنگ سینا را از تریبون شبکه های اجتماعی دنبال نمایید

تماس با ما

واحد پشتیبانی: تهران – خیابان حافظ – پلاک 320 – واحد یک
تلفن: (021) 66738959 – 66739283
نمابر (021) 66738342
پشتیبانی دایمی: 09121121797
پست الکترونیک این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید